—// 20240130 – Vårt Klimatbokslut för 2023 är nu klart. //—


HÅLLBARHETSPOLICY WM EL & SOLSKYDD

WM EL & SOLSKYDD AB är ett installationsföretag som arbetar med Kraft, Belysning, Datanät och
Solavskärmning. Sedan 2010 har vi arbetat med elinstallationer och uppdragen sträcker sig från
service till projekt. Vi har över 25 års erfarenhet inom både El- och Datainstallationer samt
Solavskärmning. Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra både kvalitet och miljö.
Verksamheten bedrivs enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1

VÅR VISION
Vår vision är att vara en leverantör som ligger i framkant och guida kunder och leverantörer mot val
som leder till mer hållbarhet och en bättre miljö. Samtidigt vill vi växa i takt med våra kunders behov
och önskemål. Att stärka vårt förtroende genom genuin kunskap, gedigen erfarenhet samt god service
ser vi högst viktigt. Vi investerar för framtiden, både när det gäller teknik och ökad kompetens för att
kunna möta marknadens behov och efterfrågan.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
WM El & SOLSKYDD AB har en helhetssyn på hållbar utveckling. En helhetssyn på hållbar utveckling
innebär respekt för och skydd av vår gemensamma miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik. Våra tjänster ska uppfylla kunders behov och förväntningar med lägsta möjliga negativa miljöpåverkan. Våra medarbetare ska samtidigt ha en säker, utvecklande och jämställd arbetsmiljö. Arbetar långsiktigt och strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi
tillämpar försiktighetsprincipen i våra bedömningar och följer självklart alla lagar och regler tillämpliga för vår verksamhet.

VÅRA VIKTIGASTE INTRESSENTER & VÅRT ANSVAR
Våra viktigaste intressenter är våra kunder, medarbetare och leverantörer. Vi kommunicerar vårtmhållbarhetsarbete på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos dessa intressegrupper.

Kunder
Vi sätter yrkesskickligheten och kunden i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med rätt kvalitet.

Medarbetare
Vi utbildar, informerar och uppmuntrar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i vårt hållbarhetsarbete. Våra medarbetare ska ha alla nödvändiga förutsättningar för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Varje anställd ska aktivt medverka till en säker arbetsmiljö, nöjda kunder samt bidra till hållbar utveckling.

Leverantörer
Vi informerar leverantörer och samarbetspartners om vår hållbarhetspolicy. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer gällande lagar och förordningar. Vi förväntar oss även att de behandlar sina medarbetare rättvist, tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö och skyddar miljön. Vi prioriterar att arbeta med leverantörer, konsulter, distributörer och andra affärspartners som följer de
principer som uttrycks i vår hållbarhetspolicy. Våra relationer ska bygga på ömsesidig respekt och på förväntan att var och en av oss alltid ska använda lagliga, effektiva och rättvisa affärsmetoder. 

VÅRA PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN
Transporter
Vår största miljöpåverkan är våra leverantörers transporter. Vi skall aktivt arbeta för ett miljöriktigt transportsätt. Våra egna transporter är och ska fortsätta vara 100% elektriskt.

Material
I alla inköp ska vi välja de material och alternativ med lägst miljöpåverkan samt nyttja våra resurser på ett sådant sätt att de genererar minsta möjliga spill och avfall. Vi källsorterar allt vårt avfall.

Energi
Vi verkar aktivt för att minska både vår och våra kunders energiförbrukning genom smarta och energisnåla installationer.

Ekonomi
Alla finansiella transaktioner ska rapporteras i enlighet med god redovisningssed och bokföringen ska ske på ett korrekt, transparent och icke-vilseledande sätt.

MÅLSÄTTNINGAR
Vår hållbarhetspolicy innebär att vi ur ett helhetsperspektiv styr och sätter mål för verksamheten.Målet är att ständigt förbättra oss inom FN:s globala mål. Se länk nedan.
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

UPPFÖLJNING
Vi följer årligen upp våra mål och klimatavtryck för att ständigt förbättra oss.

DISTRIBUTION OCH KOMMUNIKATION
Denna hållbarhetspolicy kommuniceras till alla våra intressenter via vår hemsida och i samband med
inköp och avtal.

Vertikalmarkisen Olle


Vertikalmarkisen Olle är en stabil men samtidigt en smidig markis att montera. De längsmedgående styrskenorna har spår som styr den horisontella bottenlisten som följs av väven.

Hestra Helmer


Stabil, flexibel och smidig lösning av solskydd som bildar en plats likt ett uterum. Hestra Helmer är en helt fristående dubbelmarkis och går att placera på de flesta underlag.

Solskydd installerade utomhus reducerar solvärmen med upp till 85%

Solskydd installerade mellan glas reducerar solvärmen med upp till 50-85%

Solskydd installerade inomhus reducerar solvärmen med upp till 20-35%